Naukowi.pl

Regulamin konkursu im. Sabatha

Regulamin konkursu im. Karola Sabatha

Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych Naukowi.pl, chcąc promować najwyższe standardy dziennikarstwa naukowego w Polsce, ustanawia nagrodę im. Karola Sabatha za najlepszy materiał popularnonaukowy opublikowany w prasie, radiu, telewizji lub internecie.

1.         Do konkursu mogą zostać zgłoszone materiały opublikowane w języku polskim w prasie, radiu, telewizji i Internecie między 1 września 2014 a 31 grudnia 2015 roku.

2.         Materiały mogą zgłaszać ich autorzy lub redakcje mediów, w których materiały zostały opublikowane.

3.         O nagrodę nie mogą ubiegać się członkowie zarządu PSDN Naukowi.pl ani członkowie jury.

4.         Zarząd PSDN Naukowi.pl powołuje jury konkursowe, w skład którego wchodzi do 5 osób: naukowcy, dziennikarze lub medioznawcy. Skład jury zostanie opublikowany na stronie internetowej stowarzyszenia www.naukowi.pl w terminie do 30 września 2016 roku.

5.         Jury jest niezależne i ocenia zgłoszenia wyłącznie na podstawie ich wartości merytorycznej i warsztatowej. Jury wybiera jeden materiał, którego autor otrzymuje nagrodę im. Karola Sabatha. Jury ma prawo do nieprzyznania nagrody w razie braku prac w opinii jury na nią zasługujących. Jury ma także prawo do przyznania do trzech honorowych wyróżnień autorom innych nadesłanych materiałów.

6.         Każdy z członków jury dysponuje trzema punktami, które może rozdzielić pomiędzy trzy najlepsze materiały. Możliwe jest niewykorzystanie wszystkich punktów przez danego członka jury. Nie jest możliwe przyznanie jednemu materiałowi więcej niż jednego punktu przez danego członka jury.

7.         Najlepszy materiał jest wybierany przez zsumowanie punktów przyznanych poszczególnym materiałom przez wszystkich członków jury. Najlepszym materiałem jest ten, który zgromadził największą liczbę punktów.

8.         W przypadku, gdy tę sama, najwyższą liczbę punktów uzyskał więcej, niż jeden materiał, przeprowadzana jest druga runda głosowania, z udziałem materiałów, które zdobyły najwyższą liczbę punktów. W tej rundzie każdy z członków jury dysponuje jednym głosem.

9.         W przypadku, gdy druga runda głosowania nie przynosi rozstrzygnięcia, decydujący głos ma przewodniczący jury.

10.       Laureat nagrody otrzymuje nagrodę pieniężną ufundowaną przez PSDN Naukowi.pl oraz sponsorów konkursu. Sponsorzy nie mają wpływu na kryteria i procedurę przyznawania nagrody i na wybór laureata.

11.       Zarząd PSDN Naukowi.pl ma prawo ustanowić dodatkową nagrodę, o wysokości niższej niż nagroda główna im. Karola Sabatha, za materiał popularyzujący osiągnięcia w konkretnej dziedzinie nauki (np. medycyny). Jego laureat będzie wybrany przez jury spośród wszystkich zgłoszeń do nagrody głównej.

11a. W przypadku przyznania za dany materiał nagrody głównej im. Karola Sabatha, za ten sam materiał nie może zostać przyznana nagroda dodatkowa.

12.       Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2016 roku. Termin i miejsce zostanie opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia www.naukowi.pl w terminie do 15 listopada 2016 r.

13.       Zgłoszenia do konkursu przyjmuje zarząd PSDN Naukowi.pl.

Materiały mogą być zgłaszane do 30 września 2016 roku, za pośrednictwem poczty na adres.
Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych
Skr. poczt. 811
00-950 Warszawa

Materiał zgłaszany do konkursu należy również przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: konkurs.sabatha@gmail.com

Materiały należy dostarczyć w 2 egzemplarzach, oznaczone godłem.
Decyduje data przesyłki.

14.       Teksty prasowe i publikowane w internecie należy zgłaszać w formie wydruków lub kserokopii, materiały audio w formie plików (mp3, wav, ogg, wma), nagranych na nośniku CD, DVD lub pamięci typu flash. Materiały video w formie plików (avi, mov, mp4, mpg, ogv, mkv, dvd) nagranych na nośniku CD, DVD lub pamięci typu flash lub link do filmu w serwisach typu YouTube, Vimeo lub Dailymotion.

15.       Zgłoszenie, nie więcej niż trzy materiały jednego autora, powinno zawierać:

a)         materiały (wydruki lub nośniki) oznaczone godłem i numerem kolejnym materiału (np. GOD??Ol, GOD??02). Każdy zgłoszony materiał powinien być nadesłany w 2 kopiach.

b)         kopertę opatrzoną nazwą GOD??O – DANE, zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres pocztowy i -mail do korespondencji, nr. telefonu) oraz informację, gdzie materiał się ukazał (w wypadku tekstów prasowych: tytuł, numer pisma, data, strona; w wypadku materiałów radiowych i telewizyjnych: nazwa stacji, tytuł audycji, data i godzina emisji; w wypadku tekstów internetowych: tytuł, adres portalu/wortalu, sekcja/dział i URL strony, na której ukazała się publikacja, data publikacji).

16.       Autor zgłaszający cykl materiałów, może wysłać najwyżej 3 prace z cyklu, należy je oznaczyć:
GOD??O1-CYKL1, GOD??O1-CYKL2, GOD??O1-CYKL3.
Trzeba pamiętać, że jeden autor, może zgłosić w sumie najwyżej trzy prace, co oznacza, że zgłaszając cykl składający się z trzech prac, nie można już zgłosić dodatkowych prac, a cykl traktowany jest łącznie.

Dodaj komentarz

Znajdziesz nas m.in. w:

CrazyNauka.pl Wiedza i Życie Gazeta Wyborcza Polityka Focus National Geographic Trójka TOK FM WhatNext.pl Przegląd techniczny PulsKosmosu.pl
Back to top