Rodzaje akcji na giełdzie

Coraz więcej osób zastanawia się czy warto kupować akcje. Można powiedzieć, że inwestowanie jest dostępne niemal dla każdego, ale z drugiej strony jest też bardzo trudne i wiąże się z dużym ryzykiem. Prawda jest taka, że większość inwestorów ponosi straty, a nie zarabia. Dziś przedstawimy Wam, czym są akcje.

Czym są akcje?

Akcje należą do grupy ryzykownych instrumentów finansowych, a więc już na początku należy zdawać sobie sprawę, że każda inwestycja obarczona jest dużym ryzykiem i nie ma czegoś takiego jak pewne zyski. Akcje są rodzajem papierów wartościowych, co oznacza, że ich posiadacze są współwłaścicielami jakiejś części majątku. Posiadaczy akcji określa się mianem akcjonariuszy. Tymi instrumentami finansowymi można handlować na publicznym rynku kapitałowym, który jest dostępny dla indywidualnych inwestorów. Kupując akcje wpływacie na to, jak zarządzana jest spółka. Oczywiście macie realny wpływ dopiero wtedy, gdy jesteście posiadaczami dużej liczby akcji. Akcjonariusze posiadają też prawo do dywidenty. Tutaj należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt jakim jest rzeczywista wartość akcji. Pojedyncza akcja giełdowa ma wartość nominalną. Oblicza się ją w prosty sposób, a mianowicie kapitał zakładowy spółki dzieli się przez liczbę wyemitowanych akcji. Jednocześnie w kolejnych emisjach akcje muszą mieć ten sam nominał, natomiast minimalna wartość ceny nominalnej w żadnym wypadku nie może być niższa niż 1 grosz. Cena sprzedaży to z kolei cena emisyjna. W tym przypadku nie może być ona niższa niż wartość nominalnej akcji. Ceny emisyjnej nie można natomiast mylić z ceną rynkową. Cena rynkowa to cena rzeczywista, a więc taka po jakiej kupujemy akcje na rynku wtórnym.

Rodzaje akcji

Możemy podzielić akcje ze względu na przenoszenie własności. W takim przypadku te instrumenty dzielimy na akcje imienne i akcje na okaziciela. W przypadku tych pierwszych prawo do instrumentów finansowych posiada tylko osoba fizyczna bądź prawna, która znajduje się w dokumencie akcji. W przypadku akcji imiennych każdy zarząd spółki ma obowiązek do rzetelnego prowadzenia księgi akcyjnej. Znajdują się w niej informacje i dane na temat każdej osoby uprawnionej do akcji. Tutaj pojawia się więc pytanie – czy akcje imienne można sprzedawać? Oczywiście, że nie, gdyż mają one indywidualne cechy. Nie są ustandaryzowane. Przed ich objęciem akcjonariusz jest zobligowany do opłacenia akcji w minimum 25%. Akcje na okaziciela można określić mianem całkowite przeciwieństwa akcji imiennych. Prawo do nich ma każda osoba, która je posiada. Co to oznacza? Dane akcjonariusza nie znajdują się w żadnym dokumencie akcji. Nie są więc powiązane z żadną osobą. Tego typu instrumenty finansowe są przedmiotem obrotu na giełdzie.

Jak wygląda ryzyko posiadania akcji?

Wspominaliśmy już, że ryzyko handlu akcjami jest naprawdę wysokie. Możemy tutaj wyróżnić ryzyko systematyczne, które określane jest mianem rynkowego. Jest ono związane jak sama nazwa wskazuje z sytuacją jaka panuje na danym rynku. Na cenę akcji ma więc wpływ choćby sytuacja gospodarcza, ale i recesja. Kolejnym rodzajem ryzyka jest ryzyko specyficzne. Jest ono związane z daną spółką. Jeżeli dana firma podejmuje niepewne inwestycje, to oczywiście ryzyko jest większe i wartość akcji może spaść. Także wprowadzenie nowego produktu, czy zmiana zarządu w spółce przekłada się na wartość akcji.