Jaką pracę można podjąć po studiach na kierunku Zdrowie Publiczne?

Zdrowie publiczne skupia się na zapobieganiu chorobom, polepszaniu jakości życia oraz promowaniu zdrowego stylu życia. Ze względu na pojawienie się w tej kwestii problemów, które wykraczają poza ramy medycyny, zaistniała potrzeba kształcenia specjalistów z dziedziny zdrowia publicznego. Dziedzina, jaką jest zdrowie publiczne, szczegółowo bada epidemie, katastrofy, ale zajmuje się także higieną oraz monitorowaniem zdrowia społeczeństwa. Ponadto bada czynniki, które mają bezpośredni wpływ na zdrowie oraz jakość życia człowieka.

Co obejmuje program studiów na kierunku Zdrowie Publiczne?

Program kształcenia będzie oczywiście uzależniony od wybranej uczelni. Studenci rozwijają wiedzę w zakresie promocji zdrowia, zarządzania, marketingu, a także poznają zagadnienia z zakresu epidemiologii i toksykologii. Ukierunkowanie zawodowe determinuje wybrana na studiach specjalizacja, jednak wszyscy studenci zdobywają praktyczne umiejętności, do których zaliczyć można skuteczną komunikację społeczną, realizację zadań z zakresu promocji zdrowia, opracowywanie programów badań profilaktycznych i akcji promocyjnych oraz wykonywanie zadań w ramach ochrony zdrowia publicznego.

Jaką pracę mogą podjąć absolwenci Zdrowia Publicznego?

Kwestie, związane ze zdrowiem publicznym, są obecne w wielu dziedzinach życia, m. in. w polityce, zarządzaniu, szkolnictwie, administracji publicznej, a nawet w ekonomii. Zdobyte w toku studiów kompetencje i uzyskana wiedza pozwalają absolwentom Zdrowia Publicznego na zajmowanie stanowisk związanych z ochroną i promocją zdrowia. Osoby, które ukończyły studia na tym kierunku, najczęściej zajmują stanowiska związane z:

● zarządzaniem i promocją zdrowia w placówkach medycznych,

● pracą w administracji rządowej oraz samorządowej,

● sektorem edukacji,

● nadzorem sanitarno-epidemiologicznym,

● badaniami w ośrodkach naukowych,

● ubezpieczeniami zdrowotnymi i społecznymi,

● działaniem na rzecz ochrony zdrowia w organizacjach pozarządowych,

● ratownictwem medycznym,

● branżą farmaceutyczną (głównie w działach promocji zdrowia)

● mediami,

● realizacją programów finansowanych ze środków europejskich.

Gdzie można studiować Zdrowie Publiczne?

Kształcenie na kierunku Zdrowie Publiczne prowadzą zarówno uczelnie państwowe, jak i niepubliczne szkoły wyższe. Jedną z prywatnych uczelni w Warszawie, która posiada w swojej ofercie ten kierunek studiów, jest Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania. Studenci, którzy wybiorą tę szkołę wyższą, mogą skorzystać z niestacjonarnych studiów licencjackich. Zdrowie Publiczne w WSEiZ łączy w sobie wiedzę medyczną wraz z kompetencjami menedżerskimi. Ukończenie tego kierunku na wspomnianej uczelni sprawia, że rynek pracy stoi przed absolwentem otworem i z powodzeniem może znaleźć zatrudnienie w branży farmakologicznej, administracji publicznej, ochronie zdrowia czy organizacjach pozarządowych promujących zdrowie. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom absolwenci Zdrowia Publicznego są w stanie wpływać na usprawnienie usług medycznych i realizować odpowiedzialne zadania w zakładach opieki zdrowotnej.