Emisja akcji – co warto wiedzieć na temat?

W kontekście inwestowania pojawia się wiele ważnych zagadnień. Mowa tutaj o akcjach oraz o ich emisji. Tego typu papiery wartościowe cieszą się wśród inwestorów zdecydowanie największą popularnością. Warto zatem znać pewne mechanizmy związane z ich funkcjonowaniem na rynkach finansowych.

Czym są akcje?

Jak wyjaśniają doradcy z domu maklerskiego Prosper Capital, akcje są papierami wartościowymi, które łączą w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami wyróżnia się akcje imienne, na okaziciela, aportowe, gotówkowe, uprzywilejowane, nieme, założycielskie oraz takie, do których przypisany jest obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Z tytułu posiadania akcji ich posiadaczowi przysługują prawa majątkowe oraz korporacyjne. Prawa majątkowe to prawo do: dywidendy, udziału w podziale majątku spółki w przypadku jej likwidacji i poboru akcji nowej emisji. Jeśli zaś chodzi o prawa korporacyjne, to są to m.in. bierne prawo głosu, prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, prawo zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia itp. Akcje, których wartość nominalna jest równa, ale nie wynosi mniej niż 1 grosz, składają się na kapitał spółki.

Co to jest emisja akcji?

Poprzez określenie takie jak emisja akcji należy rozumieć utworzenie przez spółkę nowych akcji. Ma to na celu podwyższenie jej kapitału, niemniej wypada nadmienić, że pierwsza seria akcji jest emitowania przy zakładaniu spółki. Od ustaleń podjętych przez walne zgromadzenie spółki zależy to, czy emisja będzie mieć charakter publiczny, czy niepubliczny. Zazwyczaj odbywa się ona w seriach, które są  oznaczone kolejnymi literami alfabetu.

Jak wygląda emisja akcji?

Spółka, która zamierza wyemitować akcje, musi spełnić kilka ważnych warunków. W pierwszej kolejności musi ona podjąć uchwałę o emisji akcji, a następnie sporządzić umowę objęcia akcji. Wszyscy członkowie zarządu muszą ponadto złożyć oświadczenie, że wnieśli wkłady na poczet pokrycia nowych akcji. Wkłady te zostały wniesione części przewidzianej we wspomnianej powyżej uchwale.